Företag

Vill Ni ha en friskare personal?!

UFIT Företagshälsa arbetar med att förbättra hälsan och
livskvalitén för företagare och anställda och därmed förebygga
arbetsmiljörisker. Vårt mål är att stärka det friska och
tillsammans med kunden se till att undvika ohälsa.
Vi erbjuder olika typer av Företagshälsovårdsavtal med färdiga
paketlösningar eller specialanpassade utifrån specifika behov.

Hälsokontroll

En god hälsa gör att livet känns bra och fungerar. Det kan lätt uppstå förändringar som gör att livet helt måste ställas om. Om du regelbundet, varje år, kontrollerar ditt hälsotillstånd finns möjlighet att utveckla och upprätthålla en god hälsa hela livet. Vi UFIT Företagshälsa erbjuder hälsoundersökningar utöver det vanliga. Förutom hälsokontroller får ni även rådgivning och kunskap om hur ni bibehåller en god hälsa.

Från Riskgrupp till Friskgrupp

Bli en lönsam och attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivare som attraherar sina medarbetare till en aktiv och hälsosam livsstil får i slutändan en personal med mer arbetskraft, ökad produktivitet och ökad lönsamhet. Du får dessutom glada, nöjda och friska medarbetare med bättre självförtroende
och minskade sjukskrivningar. Riktad friskvård där man engagerar personalgruppen med olika aktiviteter ökar chansen att fler tränar och rör på sig. Undersökningar visar att arbetsgivaren betalar ut en hel månadslön per år utan
att något arbete blir utfört.

För att göra det enkelt för dig som kund så har vi ett samarbete med Medicheck och deras samarbetspartners. Det innebär att du lämnar ditt blodprov det provtagningsställe som är enklast för DIG!

 
Boka tid för blodprover här: Boka blodprov

Fyll i din hälsodeklaration här:

Hur arbetar vi
med företag?

Det har blivit allt vanligare att företag låter sina anställda träna på
arbetstid. Olika lösningar passar olika företag. På många arbetsplatser får
personalen själva välja aktivitet och träningstid medan man på andra
ställen tränar i grupp. Oavsett hur ni väljer att jobba så ger ökad fysisk
aktivitet en minskad ohälsa.

Våra hälsoundersökningar

Hos oss kan du välja 3 olika hälsokontroller, SMALL, MEDIUM eller LARGE.
Läs om alternativen nedan.

01.

Pris: 2295:-

Hälsokontroll SMALL

Du lämnar ditt blodprov på ditt närmsta provtagningsställe. Du bokar samtidigt in ett möte med oss. Provsvaren får du hemskickat, vilka du sedan tar med till mötet. Se till att du fyllt i din digitala hälsodeklaration innan vi träffas. Under mötet kommer vi tillsammans går igenom provsvaren och din hälsodeklaration.

02.

Pris: 2895:-

Hälsokontroll MEDIUM

Du lämnar ditt blodprov på ditt närmsta provtagningsställe. Du bokar samtidigt in ett möte med oss. Provsvaren får du hemskickat, vilka du sedan tar med till mötet. Se till att du fyllt i din digitala hälsodeklaration innan vi träffas. Under mötet kommer vi tillsammans går igenom provsvaren och din hälsodeklaration. Vi kommer även väga dig på en impedansvåg, kontrollerar din längd, blodtryck samt vilopuls.

03.

Pris: 3495:-

Hälsokontroll LARGE

Du lämnar ditt blodprov på ditt närmsta provtagningsställe. Du bokar samtidigt in ett möte med oss. Provsvaren får du hemskickat, vilka du sedan tar med till mötet. Se till att du fyllt i din digitala hälsodeklaration innan vi träffas. Under mötet kommer vi tillsammans går igenom provsvaren och din hälsodeklaration. Vi kommer även väga dig på en impedansvåg, kontrollera din längd, blodtryck samt vilopuls. Vi gör även ett konditionstest på cykel. Vi rekommenderar starkt att Ni bokar in ett uppföljningsmöte ca 6 månader efter första kontrollen oavsett vilken hälsokontroll i väljer. Detta möte tar ca 1 timma.

Uppföljningsmöten

Debiteras löpande med 1000:/timma.

Företag

Friskare personal med en god arbetsmiljö

En genomtänkt satsning på företagshälsovård och medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Många studier visar på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.
En god arbetsmiljö är en arbetsplats där man inte sliter ut sig eller stressar sönder sig i förtid. En arbetsplats som känns meningsfull och trevlig och där man har möjlighet att känna sig uppskattad av chefer och medarbetare främjar hälsan.

Ansvarsområdet inom arbetsmiljö är omfattande för arbetsgivaren. Arbetsplatsen måste vara både god och säker så att de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Om skadan uppkommer är det arbetsgivarens uppgift att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på arbetsplatsen. Det är enligt lag varje arbetsgivares uppgift att se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget.
Ett längre arbetsliv kräver ett bättre arbetsliv under hela den yrkesverksamma tiden.
Alla har rätt till en bra arbetsmiljö oavsett var i livet man befinner sig. För tjänstemannaföretag innebär det till exempel att förhindra ohälsa som är orsakad av stress och hög arbetsbelastning. Där behövs kompetens kring hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och gruppen. För arbeten med en fysisk påfrestning är
kunskap i belastningsergonomi och främjande insatser kopplat till det dagliga arbetet viktigt.
Om ni som företag genomför organisationsförändringar behövs kunskap om hur förändringarna kan påverka arbetet, även vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, såväl som vid inköp av maskiner och annan utrustning.

Arbetsgivarens skyldigheter – följa arbetsmiljöregelverk

Alla arbetsgivare som har arbetstagare (anställda eller inhyrda) som utför arbete i Sverige ska följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM.) Det gäller oavsett om arbetsgivaren har få eller många arbetstagare, eller är utländsk eller svensk. En arbetsgivare ska också se till att följa arbetstidslagens bestämmelser alternativt bestämmelser inom kollektivavtal.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön regelbundet och återkommande.
Arbetsgivaren ska kunna beskriva företagets övergripande arbetsmiljöpolicy, där det framgår hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren behöver dessutom ha rutiner som talar om hur arbetet ska utföras, för att upprätthålla det förebyggande arbetet. Den ska omfatta den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid en kontroll av en arbetsmiljöinspektör ska arbetsmiljöpolicyn och rutinerna kunna visas skriftligen om arbetsgivaren har fler än tio anställda.

Källa: www.av.se

Mejla dina funderingar

Vi skräddarsyr och planerar utifrån era behov och förutsättningar